Biogassatsning i Västerås

mars 17, 2011
Västerås Lokaltrafik och Växtkraft skriver avtal

AB Västerås Lokaltrafik har nyligen tecknat ett avtal med Växtkraft om en stor utökning av gasleveranser. Från nuvarande cirka 2 miljoner kubikmeter till 4,5 under 2016. Försäljningen till privatbilar har också ökat kraftigt. För att klara de ökande behoven av biogas, cirka 3 gånger dagens behov år 2020, behövs fler sätt att producera gas i regionen.

– Vi har idag cirka 60 biogasbussar. Från 2016 kommer vi att ha omkring 130 och 2020 kommer hela flottan vara trafikerad av biogasbussar. Därför känner vi oss trygga med att vi har skrivit ett avtal med Svensk Växtkraft om framtida försörjning av biogas, säger Peter Liss, vd för VL.

För att klara de ökande behoven av biogas, cirka 3 gånger dagens behov år 2020, behövs fler sätt att producera gas. Svensk Växtkraft kommer under de närmaste 5 åren arbeta intensivt med att få fram mer biogas för att kunna möta den ökade efterfrågan i regionen.

Ett viktigt steg i den riktningen är det 15-åriga leveransavtalet som tecknats mellan Svensk Växtkraft och Swedish Biogas International. Avtalet omfattar 3 miljoner normalkubikmeter årligen från en planerad gödselbaserad biogasanläggning i Västerås. Ordervärdet är omkring 300 miljoner kronor.

Tillsammans med ett antal lantbrukare planerar Swedish Biogas att investera i, äga och driva en biogasanläggning där råvaran huvudsakligen kommer från lokalt producerad gödsel. Swedish Biogas anläggning ska enligt planerna byggas intill Växtkrafts anläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Byggstart planeras till hösten 2011 för att möjliggöra leverans till sommaren 2012.

– Förutom den satsning som Swedish Biogas gör planerar vi själva för en kraftig utbyggnad där vi bland annat vill använda biogas från en så kallad torrötningsanläggning där även delar av restavfallet kan användas för biogasproduktion, säger Eva Myrin, vd för Svensk Växtkraft och Vafab Miljö AB.

Leave a Reply