Bra produktionsår vid Lovisa kärnkraftverk

januari 4, 2011
Full produktion i stort sett hela 2010

År 2010 var ett bra produktionsår för Fortums kärnkraftverk Lovisa. Kraftverket var, med undantag för några korta produktionsstörningar, i full produktion hela året. Lovisa kraftverk producerade 7,7 TWh elektricitet. Driftfaktorn, som beskriver kraftverkets tillgänglighet, var 91,1 procent.

Driften vid kraftverket var trygg och nästan helt störningsfri. Den enda betydande incidenten var ett snabbstopp vid Lovisa 1 i juli. Stoppet berodde på en störning i sekundärkretsens automation. Enheten kunde tas i drift redan följande dag och störningen medförde ingen fara för personalen eller miljön. Det långsiktiga arbetet för att utveckla säkerheten på kraftverket fortsatte.

Kraftverksenheten Lovisa 1 hade en kort årsavställning 2010, och på enheten Lovisa 2 utfördes en omfattande årsavställning, vilket görs vart åttonde år. Årsavställningarna på båda kraftverksenheterna gick planenligt och enligt tidsscheman. Årsavställningen vid Lovisa 1 tog 26 dygn och granskningsavställningen vid Lovisa 2 tog 40 dygn. Vid årsavställningen deltog, förutom kraftverkets 500 egna anställda, cirka 900 underhålls- och granskningsexperter från 79 företag.

Digitaliseringen av kraftverksautomationen fortskred under året med en förnyelse av reaktorhärdens mätsystem i Lovisa 2. Automationsförnyelsen fortsätter och i nästa fas överförs reaktorernas skyddsautomation till det nya systemet.

Det av Fortum och Teknologiska forskningscentralen VTT., (VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete.) utvecklade programmet APROS (Advanced Process Simulation Software) för säkerhetssimulering har visat sig vara ett effektivt verktyg för utveckling av säkerhetsfunktionerna. Programmet, som har implementerats vid Lovisa kraftverk och vid de av Fortum delägda anläggningarna i Finland och Sverige, har användare i sammanlagt 26 länder.

Utvidgningen av kraftverkets slutförvaringsutrymme för låg- och medelaktivt avfall på cirka 110 meters djup inleddes under sensommaren 2010. Utvidgningen ökar mellanlagringskapaciteten för underhållsavfall. Arbetet pågår i ungefär ett år och schakt-ningsvolymen är cirka 15 000 kubikmeter.

Leave a Reply