Egen biogas ger värme och el till SLU-anläggning

december 17, 2010
Blir självförsörjande på el och värme

Forskningscentrum för lantbrukets djur som nu uppförs för SLU i Lövsta, sju kilometer utanför Uppsala, får energi från en biogasmotor.

 

– Miljövinsten är mycket stor, säger egendomsförvaltare Andreas Grybäck, SLU.

 

Kunskaper från grundforskning vid SLU och erfarenheter från utvecklingsarbete vid Jordbrukstekniska institutet (JTI) kan här direkt tillämpas för att producera biogas på gårdsnivå.

För den lantbruksverksamhet som hittills bedrivits i Lövsta har SLU i dag en biobränslepanna på 2 MW i drift. Där eldas närproducerad halm, flis och spannmål och sprids via lokal fjärrvärme till befintliga djurstallar och kontorslokaler. När SLU nu investerar över 300 miljoner kronor i nya stallar för mjölkkor, grisar och fjäderfä satsar man även på en egen anläggning för biogas. Den beräknas kosta 28 miljoner kronor och har betalat sig på knappt tio år.

 

Den nya biogasmotorn får en effekt av 500 kW el och 500 kW värme. Det innebär att Lövsta i det närmaste blir självförsörjande både med el och värme. Hösten 2011 ska både motorn och stallar vara i drift.

 

Flytgödsel från nötboskap och grisar i de närliggande stallarna, liksom foderrester och vallgrödor från omgivande åkrar, samlas in i en rötkammare. Normalt pågår rötningsprocessen under 35-50 dagar innan de näringsrika resterna förs ut och lagras i en särskild behållare.

 

Miljövinsterna är flera. Den biogas som bildas i rötkammaren och som sedan eldas i gasmotorn är miljöneutral eftersom den inte avger extra koldioxid till luften. Utsläppen av metangas och den likaledes aggressiva lustgasen från gödseln minskas radikalt genom rötningsprocessen. Totalt minskar antalet koldioxidekvivalenter med nära 3 400 ton per år jämfört med konventionell gödselhantering.

 

I framtiden behöver miljövinsterna inte stoppa med det här – möjlighet finns att bygga ut biogasanläggningen och även producera fordonsgas i Lövsta. På så sätt kan samhällsnyttan av anläggningen öka. Det är till exempel fullt möjligt att här producera fordonsgas motsvarande 3 500 liter bensin per dag.

 

Genom att Lövstas biogasmotor också bildar bas i ett forskningsprojekt om biogas kan de erfarenheter som görs komma fler gårdar till nytta runt om i landet. Inom ramen för Ultuna biogascenter kommer SLU och JTI att studera hela kedjan för biogasproduktion på gårdsnivå.

Leave a Reply