EI föreslår en kraftsamling för smarta elnät

december 1, 2010
Vill skapa ett oberoende råd för att öka kunskapen

Elkunderna bör få mycket bättre service av företagen för att kunna påverka sin elförbrukning och elräkning. Kunskapen behöver öka hos företagen om de nya tekniska möjligheterna att utveckla förbrukningstjänster. Utveckling av smarta elnät är nödvändig för att möta omställningen av energisystemet och undvika stora kostnader i framtiden. Det menar Energimarknadsinspektionen i en rapport till regeringen.

Smarta elnät är emellertid inte ett mål i sig utan ett viktigt redskap för att underlätta ökad tillförsel av förnybar el, undvika pristoppar när det råder brist på el och för att effektivisera energianvändningen. Energimarknadsinspektionen har på regeringens uppdrag utrett hinder för användningen av smarta mätare och intelligenta nät och föreslår åtgärder i den rapport som överlämnas i dag till regeringen.

Fram till år 2020 ska 25 TWh förnybar elproduktion byggas i Sverige. Det innebär en stor utmaning för anpassningen av elnäten så att de klarar alla förändringar. Leveranssäkerheten måste vara fortsatt hög, trots att den nya produktionen påverkar elnäten på ett annat sätt jämfört med idag. Därför menar EI att det behövs nya tekniska lösningar, så kallade smarta elnät, för att bland annat förhindra överbelastningar, överspänningar och för att stärka driftsäkerheten.

– Det viktigaste är att näten anpassas för att möjliggöra ett storskaligt införande av förnybar elproduktion men också för elektrifieringen av transportsektorn, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson. Med smarta elnät kommer vårt sätt att se på elmarknaden att förändras. Producenter och konsumenter kan samspela på ett helt nytt sätt med ny kommunikationsteknik. Kunderna kan bli aktiva aktörer och påverka elpriset.

EI har identifierat en rad hinder för utvecklingen i Sverige av smarta elnät. Låg kunskapsnivå, låg prioritering av forskning kring elnät, svaga drivkrafter för investeringar i den nya tekniken, avsaknad av en handlingsplan för storskalig utbyggnad av elnäten, utformningen av tarifferna och avsaknad av intressanta informationstjänster till kunderna.

I rapporten föreslår EI att ett oberoende råd skapas för att öka och sprida kunskap om smarta elnät. Rådet ska identifiera behov av ny forskning, utveckling och demonstration och kunna vägleda vid beslut om statlig finansiering av projekt. Tydliga prioriteringar av teknikområdet elnät bör göras inom den statliga forskningen. EI måste utforma reglerna för elnätsmonopolen så att drivkrafter skapas för nya tjänster och ökade prestationer i näten. EI anser att Svenska Kraftnät bör få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utbyggnad av näten. Utformningen av tarifferna bör förändras för att bidra till att kapa effekt- och pristoppar. Funktionskrav måste införas på information till kunderna så att de bättre kan svara på marknadens prissignaler.

EI anser även att den nuvarande uppdelningen av elnätsstrukturen i stam-, region- och lokalnät behöver ses över. Den nuvarande uppdelningen i stamnät och regionnät för transmission kan vara ett hinder för ett effektivt utnyttjande av näten. Det gäller bland annat vid planering för anslutning av förnybar elproduktion.

Leave a Reply