EI har granskat elnätsavgifterna för 2009

december 9, 2010
Avgifterna har höjts med 7,7 procent

Elnätsföretagen har det senaste året höjt sina avgifter med 7,7 procent, visar Energimarknadsinspektionens årliga granskning. Höjningarna förklaras främst av ökade kostnader för ökad leveranssäkerhet och höjda avgifter för stamnätet. Företagen ökar också sin lönsamhet i nätverksamheten.

Eftersom elnätsföretagen drivs som monopol granskar Energimarknadsinspektionen varje år att avgifterna på elnäten är skäliga. Företagen har enligt lagen rätt att ta ut kostnader för drift och underhåll samt en rimlig avkastning på det kapital som verksamheten representerar. Företagen ska effektivisera sin verksamhet och ha en god leveranskvalitet.

Totalt omfattar granskningen 173 elnätsföretag. 30 utvalda företag har granskats särskilt och kompletterande uppgifter har inhämtats från vissa av företagen. EI har med stöd av de uppgifter som lämnats, kunnat konstatera att de granskade företagen ligger inom den nivå för intäkter som bedöms som skälig.

EI kommer att följa upp 14 företag för att närmare granska de redovisade uppgifterna. Dessa kommer därför slutligt att bedömas i samband med granskningen under nästa år. Företagen ska då lämna in förslag till intäktsram för perioden 2012-2015 som inspektionen därefter ska besluta om. Två företag har inte kunnat granskas på grund av bristande eller ej inkomna uppgifter och därför kommer granskningen av dessa två också att fortsätta.

Granskningen visar att företagen under 2009 höjde sina avgifter betydligt mer än underliggande kostnadsökningar. Främst beror det på att många företag valde att ta ut en högre avkastning än tidigare. Merparten av landets elnätsföretag tar dock fortfarande ut en låg avkastning i förhållande till de gränser som Energimarknadsinspektionen ställt upp.

Mellan åren 1999 och 2008 höll landets elnätsföretag i stort sett oförändrade avgifter räknat i reala priser. Det finns flera orsaker till denna utveckling. De lokala nätföretagens kostnader för region- och stamnät var stabila samtidigt som EI:s reglering bidrog till att hålla tillbaka avgiftshöjningar. Under 2008 och 2009 har företagen höjt sina avgifter med i genomsnitt 13 procent.

Energimarknadsinspektionens granskning av elnätsföretagens avgifter sker för närvarande i efterhand. Riksdagen beslutade i juni 2009 att granskningen från och med år 2012 ska ske i förväg. Det kommer att ske genom att EI i förväg godkänner en fyraårig intäktsram för varje företag.

Leave a Reply