Europeisk tillsynsbyrå för energi påbörjar sitt arbete

mars 9, 2011
ACER på plats i Slovenien

Nu är den nya europeiska tillsynsmyndigheten för energi ACER på plats i Ljubljana i Slovenien och kan påbörja sitt arbete. Myndigheten ska komplettera och koordinera medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter.

En viktig del av EU:s tredje inre marknadspaket för el och naturgas är inrättandet av en tillsynsmyndighet på europeisk nivå, Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Samtliga 27 nationella tillsynsmyndigheter sitter i ACER:s styrelse där Sverige representeras av Energimarknadsinspektionen.

– Med ACER på plats går utvecklingen av den inre marknaden för energi in i ett nytt skede. ACER och tillsynsmyndigheterna i Europa står inför stora utmaningar om Europeiska Rådets mål om en fullt utvecklad gemensam marknad till 2014 skall kunna uppnås, sade den nya myndighetens direktör Alberto Pototschnig under det första styrelsemötet i Ljubljana.

– Det arbete vi står inför handlar inte bara om vår försörjningstrygghet och att skapa gemensamma spelregler för marknadens aktörer utan också om att skapa förutsättningar för EU:s satsningar på förnybar elproduktion genom utbyggnad av energiinfrastruktur och smarta nät, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

Enligt den förordning som reglerar verksamheten har ACER till uppgift att medverka till utvecklingen av gemensamma föreskrifter för Europas energinät, under särskilda omständigheter fatta bindande individuella beslut som ökar tillgänglighet och driftsäkerhet för gränsöverskridande infrastruktur, vara rådgivare i olika energirelaterade frågor inom de europeiska institutionerna samt övervaka och rapportera om utvecklingen av Europas energimarknader.

Leave a Reply