IAEA ska inrätta en kärnbränslebank

december 9, 2010
Ska tjäna som uppbackning till marknaden

IAEA:s styrelse har fattat beslut om att inrätta en så kallad kärnbränslebank under IAEA:s kontroll. Den ska under vissa omständigheter kunna erbjuda stater tillgång till kärnbränsle för civila kärnenergiändamål och är tänkt att tjäna som uppbackning till den kommersiella marknaden.

– Jag välkomnar IAEA:s beslut om att inrätta en kärnbränslebank. Det är utmärkt att stater kan garanteras tillgång till bränsle även om marknadsleveranserna av något skäl skulle stoppas, säger utrikesminister Carl Bildt, i en kommentar.

Förslaget om en bränslebank under IAEA:s kontroll har diskuterats under några år som en del av mer långtgående planer om multilaterala mekanismer för tillhandahållande av kärnbränsle på marknaden. Sverige och EU har varit pådrivande.

Tanken med banken är att stater ska kunna vända sig till IAEA och ansöka om att få köpa bränsle från banken, om exempelvis ett lands reguljära leveranser från marknaden stoppas på grund av exceptionella omständigheter. Banken bidrar till de internationella icke-spridningsansträngningarna, dock utan att rätten till fredligt nyttjande av kärnenergi enligt det internationella ickespridningsfördraget begränsas.

I november 2009 röstade IAEA:s styrelse igenom ett liknande förslag om en bränslebank i Angarsk, Ryssland.

Leave a Reply