Halmstad Energi

Vårt miljöarbete!

Grunden för koncernen Halmstads Energi och Miljö:s arbete är omtanken om medborgarna och näringslivet i Halmstad. HEM ska stå för kundnytta och sträva efter minimal resursåtgång och minsta möjliga miljöpåverkan. Koncernen ska också arbeta långsiktigt och ta ansvar för kommande generationers rätt till en hälsosam och säker livsmiljö. Vi skall vara en kraft och resurs i det lokala, regionala och globala miljöarbetet. Miljöarbetet, som bedrivs systematiskt och strukturerat, gör att HEM medverkar till ett hållbart samhälle

För HEM innebär detta att:

  • Vi följer de lagar och krav som ställs, vidtar åtgärder för ständiga förbättringar samt integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet.
  • Vi förebygger utsläpp till luft, vatten och mark genom bästa möjliga teknik.
  • Vi tillser att egen personal har den kunskap som behövs.
  • Vi tillämpar avfallshierarkin
  • Vi fokuserar på minsta miljöbelastning vid inköp av varor, tjänster och fordon inom rimliga ekonomiska ramar.
  • Vi tar ansvar för verksamhetens miljökonsekvenser.
  • Vi redovisar vårt miljöarbete och miljöprestanda öppet för myndigheter, allmänhet och anställda.
  • Vi ger våra kunder möjligheter att minska sin miljöbelastning genom våra tjänster.

Källa: hem.se