Skellefteå Kraft AB


Landets femte största kraftproducent
Skellefteå Kraft är den femte största kraftproducenten i landet. Bolagets el kommer till 70% från vattenkraft. Den övriga produktionen kommer från vindkraft, kraftvärme och kärnkraft. Ett normalår produceras 3,8 TWh el, i hel- eller delägda kraftverk.

Fysisk och finansiell handel
Verksamheten rymmer också distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme, produktion av biopellets, infrastruktur för bredband och uthyrning av lokaler i egna fastigheter. Dessutom erbjuds tjänster i form av fysisk och finansiell elhandel.

Kommunägt
Skellefteå Kraft ägs till 100% av Skellefteå kommun. Koncernen består av den kommunala förvaltningen Skellefteå Kraftverk, Skellefteå Kraft AB och några dotterbolag, bland annat Skellefteå Kraft Elnät AB. Huvudkontoret ligger i Skellefteå. I Sundsvall finns ett försäljningskontor.

Betydande aktör
Skellefteå Kraft firade 100-årsjubileum 2006. Vi är idag en betydande aktör på den norrländska energimarknaden – den positionen ska behållas och förstärkas. Visionen är att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige och uppfattas av kunderna som det bästa alternativet.

Kraft och trovärdighet
Varumärket Skellefteå Kraft står för Kraft, Trovärdighet, Miljöansvar och Utveckling. Med egna energitillgångar, eget kunnande och ständig utveckling skapas trygghet och kompetens. Det gör att Skellefteå Kraft kan erbjuda alla kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar, samt trygga och säkra energileveranser.

100 år och starkare än någonsin
Skellefteå Krafts historia startade 1906, då stadsfullmäktige beslutade att anlägga ett kraftverk i Finnforsfallet. Kraftverket stod klart sommaren 1908. Elpriset var 20 öre/kWh, i dagens penningvärde mer än 8 kronor.

Skellefteå var 1936 den mest elektrifierade staden i hela landet. Skellefteå hade också Sveriges lägsta elpris och förbrukade flest kilowatt-timmar: 927 kWh per person.

Koncernresultatet för 2009 var 527 miljoner kronor. Skellefteå Kraft är idag en av de största investerarna i regionen.

Skellefteå Kraft har idag 495 anställda.