Kärnkraftsolyckan i Japan

mars 14, 2011
Nordisk Energis Alarik Haglund sammanfattar läget

Det olycksdrabbade kärnkraftverket Fukushima Daiichi norr om Tokyo i Japan har sammanlagt sex kokvattenreaktorer, varav tre var ur drift för underhåll då jordbävningen inträffade. De tre återstående reaktorerna, 1, 2 och 3, stängdes ner precis som de är designade att göra då jordbävningen och tsunamin i fredags slog ut den yttre strömförsörjningen.

Efter att en kärnreaktor stängts av är det emellertid viktigt att kylsystemet fortsätter att arbeta för att förhindra överhettning. För att hålla igång kylningen även utan ström utifrån har kärnkraftverk därför alltid reservsystem i form av bland annat egna generatorer.

De tre drabbade reaktorernas dieselgeneratorer startade som de skulle, men efter cirka en timme stannade generatorerna, som troligtvis skadats till följd av tsunamin, och lämnade reaktorerna utan kylning. Då detta hände utlyste kärnkraftsverkets ägarföretag Tepco (Tokyo Electric Power Co) en nödsituation och boende i område inom tre kilometer från platsen började evakueras.

På lördagen inleddes förberedelser för att under kontrollerade former släppa på det stigande trycket i reaktorinneslutningen i reaktor 1 och evakueringsinsatsen utvidgades till att inkludera alla invånare inom 10 kilometer. Det gick emellertid inte att förhindra en väteexplosion från att ske vid reaktorn.

Explosionen vid reaktor 1 skadade fyra arbetare och efter explosionen utvidgades evakueringsområdet ytterligare till 20 kilometer då förhöjda halter av radioaktivitet uppmätts runt kärnkraftverket. Explosionen skadade emellertid inte själva reaktorinneslutningen, som fortfarande är intakt.

För att begränsa skadorna på härden beslutade Tepco och Japans kärnkrafts- och industrisäkerhetsorgan NISA sig för att börja pumpa in havsvatten berikat med bor i reaktorn, en åtgärd som gör reaktorn obrukbar.

Under söndagen släpptes gas ut från reaktor 3 för att minska trycket i reaktorkärlet och havsvatten började pumpas in även i denna reaktor. Väte samlades emellertid i reaktorbyggnaden, vilket ledde till att en väteexplosion inträffade även vid reaktor 3. Precis som för reaktor 1 var det emellertid bara reaktorbyggnaden som skadades och inte själva reaktorinneslutningen. Även kontrollrummet för reaktor 3 är intakt.

Även om både den yttre strömförsörjningen och reaktorernas egna reservgeneratorer i nuläget fortfarande är ur funktion ser det enligt IAEA, som samarbetar med de japanska myndigheterna och övervakar läget, ut som att man börjar få situationen under kontroll. Mobila generatorer har fraktats in i ett försök att förse reaktorerna med ström. Det pågår ett omfattande arbete med att kyla reaktor 1 och 3 med hjälp av havsvatten och bor och i reaktor 2 är nivån på kylvattnet stabil. Trots de två explosionerna är inneslutningen intakt i alla tre reaktorerna och radioaktiviteten är även om värdena är förhöjda fortfarande inom tillåtna gränsvärden.

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply