Minskad vinst för Eon under 2010

mars 9, 2011
Investeringar uppgick till 10 miljarder under året

Eons nettoomsättning för 2010 ökade med 20 procent och uppgick till 42,9 miljarder kronor (35,8). Det justerade resultatet före finansiella poster och skatt minskade något <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med förgående år och uppgick till 6,1 miljarder kronor (6,3).

Rörelseresultatet uppgick till 9,8 miljarder kronor (8,0), en ökning med 23 procent. Årets investeringar uppgick till 9,7 miljarder kronor (9,4).

Ingången av 2010 kännetecknades av fortsatt lågkonjunktur. Efterhand har dock efterfrågan på energi stigit successivt, vilket medför en ökad nettoomsättning på 20 procent under 2010. Enligt Nord Pool uppgick elförbrukningen i Norden till 398 TWh, vilket är en ökning med 26 TWh <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med föregående år.

– Att svensk industri ökade sin elförbrukning är ett tydligt tecken på återhämtningen i svensk ekonomi. Därtill har årets vintermånader varit mycket kalla, vilket också inneburit en ökad efterfrågan på energi, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef Eon Sverige.

Sammantaget uppgick Eon Sveriges elproduktion till 28,2 TWh, vilket är 5,5 TWh högre än 2009. Inom kärnkraftsverksamheten har tillgängligheten under året varit lägre än planerat till följd av uppgraderingsprojekten. Produktionen under 2010 ökade dock till 15,5 TWh, vilket är 3,3 TWh mer <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med 2009.

Det justerade resultatet före finansiella poster och skatt från den löpande verksamheten minskar och hamnar på 6,1 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökar <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med föregående år, främst på grund av byte och försäljning av tillgångar, till exempel försäljningen av Baltic Cable.

– Förra årets investeringar på nästan 10 miljarder kronor överstiger kassaflödet från den operativa verksamheten. Det innebär att avkastningen på sysselsatt kapital blir under 10 procent, vilket är en minskning <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med föregående år, säger Jonas Abrahamsson.

Eon Sverige genomför ett övergripande investeringsprogram som omfattar 58 miljarder kronor för perioden 2006-2013, varav närmare 46 miljarder kronor har investerats de senaste fem åren.

Vindkraften har stått för en betydande del av investeringarna. Ett exempel är Rödsand 2 i Danmark, som är en av världens största havsbaserade vindkraftsanläggningar. Anläggningen har kostat cirka fyra miljarder kronor och bidrar nu med 800 miljoner kWh per år till det nordiska energisystemet.

Leave a Reply