O3:s turbinlager måste konstrueras om

december 13, 2010
Alstom tar fram ny lösning

OKG och turbinleverantören Alstom har enats om att den nyligen installerade konstruktionslösningen för turbinlager vid Oskarshamn 3 måste ersättas med en reviderad konstruktion.

Alstom har utformat en reviderad långsiktig lösning som är möjlig att installera under sommaren 2011. Fram till dess ska dock fortsatta stora ansträngningar göras för att säkra den elproduktion som befintlig konstruktion medger.

Under 2009 moderniserades Oskarshamn 3 i syfte att höja säkerhetsnivån ytterligare samt säkra en teknisk livstidsförlängning till sextio år. I projektet ingick också att öka anläggningens produktionskapacitet med tjugo procent, vilket skulle medföra att O3 på årsbasis kan leverera mer än sju procent av landets elförsörjning.

Under hela 2010 har OKG tillsammans med Alstom, som är leverantör av turbinanläggningen vid O3, enträget arbetat för att uppnå full kapacitet i anläggningen. Vid upprepade tillfällen har dock problem uppstått med två av de åtta turbinlager som den 72 meter långa och 1 100 ton tunga turbinrotorn vilar på. Vid tre tillfällen har det uppstått problem med lagren, som orsakat att O3 tagits ur drift för reparationer.

– OKG och Alstom är sedan tidigare överens om att nuvarande konstruktionslösning för turbinlagren inte motsvarar våra förväntningar, säger OKG:s vd Lars Thuring. Alstom tar därför fram en modifierad lagerkonstruktion som ska säkerställa långsiktig drift. Den modifierade lagerkonstruktionen förväntas kunna installeras under sommarens revisionsavställning i maj – juni 2011.

Fram till dess fortgår ansträngningarna för att med temporära lösningar upprätthålla största möjliga elproduktion under vinterhalvåret 2010 – 2011.

– Båda företagen är mycket besvikna över att O3 inte klarar att leverera önskad mängd elkraft när den behövs som bäst, säger Lars Thuring. Vår ambition är dock att vi med gemensamma krafter ska kunna åstadkomma en tillförlitlig lösning på sikt som säkrar den framtida förväntade kapaciteten.

Leave a Reply