OKG får gott slutbetyg av IAEA

december 28, 2010
IAEA:s granskning nu slutförd

2009 granskade IAEA:s internationella expertgrupp verksamheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn. När en uppföljning av företagets handlingsplaner och förbättringsåtgärder nu genomförts visar den att OKG har kommit en bra bit på väg i dess strävan mot att nå en hög internationell standard.

 

IAEA ger särskilt gott betyg till metoden för att minimera kontaminationsspridning samt till hantering och kontroll av arbetsutrustning. Processen för erfarenhetsåterföring kräver emellertid fortsatta förbättringar. 

 

IAEAs granskningar utgår från en internationell standard för säkerhetsarbetet vid ett kärnkraftverk och syftar till att utgöra en värdefull vägledning för det granskade företagets fortsatta verksamhetsutveckling. Under början av 2009 genomfördes en sådan inspektion vid kärnkraftverket utanför Oskarshamn. Expertgruppen har nu slutgiltigt utvärderat framdriften i de förslag till förbättringsåtgärder som delgavs OKG i samband med granskningen för cirka två år sedan och bedömt att samtliga av dessa är åtgärdade eller på god väg att åtgärdas genom fullföljandet av företagets upprättade handlingsplaner. Sammantaget konstateras därför att OKG i huvudsak lagt en bra grund för bestående verksamhetsförbättringar.

 

– Givetvis är det med glädje vi konstaterar att IAEA gör bedömningen att vi är på rätt väg i utvecklingsarbetet, säger Lars Thuring, vd för OKG. Det visar att vi nu kan se resultatet av det hårda arbete vi lagt ned på olika säkerhetshöjande och långsiktigt kvalitativa verksamhetsförbättringar under den senaste tiden.

 

Framför allt ges gott betyg till de av OKG vidtagna förbättringsåtgärderna avseende hantering och kontroll av lyftdon och ställningar samt till metoden för att ytterligare minska risken för spridning av kontamination. Utvärderingen bevisar även att både kemi- och strålskyddsverksamheten har lyckats behålla den höga internationella standard som uppvisades redan 2009.

 

Bland de områden som enligt IAEA kräver fortsatta förbättringsåtgärder nämns exempelvis processen för att ta tillvara och säkra erfarenheter inom den egna verksamheten samt rörande tillfälliga arbetsinsatser i anläggningen, främst gällande information på plats.

 

– I och med IAEAs uppföljning av förbättringsarbetet på OKG har vi fått ytterligare en indikation på hur vår verksamhet idag står sig i en internationell jämförelse. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om vi kommit långt i våra åtgärdsplaner, är det i andra hänseenden fortfarande en bit kvar. För att i ett långsiktigt perspektiv kunna trygga en hög säkerhetsnivå i våra anläggningar är en förutsättning att vi låter slutrapporten utgöra grunden i detta ständigt pågående arbete, säger Lars Thuring.

Leave a Reply