Stora europeiska skillnader i konsumentpriser på el

december 22, 2010
Sverige betalar mer än genomsnittet

Svenska hushållskunder betalar 12 öre mer per kWh än genomsnittet inom EU. Elhandelspriset är visserligen lägre än EU-genomsnittet, men både nätavgifter och skatter är högre. Det visar en ny rapport från de europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation ERGEG.

I rapporten jämförs konsumentpriserna för el, det vill säga den sammanlagda kostnad som kunderna har för el i form av elhandelspris, nätavgift, skatter och avgifter. Skillnaderna mellan EU:s 27 medlemsländer är stora. Danmark, Italien och Tyskland har de högsta konsumentpriserna medan Bulgarien, Estland och Litauen har de lägsta. Sverige återfinns på nionde plats.

Enligt Eurostat, som tagit fram det statistiska underlaget till rapporten, varierade konsumentpriserna med närmare 164 öre per kWh. Hushållen i Danmark betalade 241 öre per kWh för sin el och hushållen i Bulgarien 77 öre. Motsvarande siffra för Sverige var 155 öre per kWh.

I Sverige var elhandelspriserna 12 öre lägre per kWh än EU-genomsnittet. Nätavgifter var samtidigt 3,6 öre högre samtidigt som skatt och moms var 22,7 öre högre per kWh än EU-genomsnittet.

– Det faktum att Sverige är glesbefolkat och det under stora delar av året råder ett ansträngt klimat gör att det generellt sett är dyrare att överföra el i Sverige än i många andra europeiska länder. Trots detta har Sverige historiskt sett haft förhållandevis låga nättariffer. De senaste årens omfattande investeringar för att öka leveranssäkerheten och klara övergången till månadsvis avläsning har dock medfört att nättarifferna ökat något, säger avdelningschef Tommy Johansson. 

Drygt hälften av EU:s medlemsländer har reglerade konsumentpriser. Rapporten visar dock att detta inte har haft någon avgörande betydelse för hur länderna placerar sig i jämförelsen. Prisrestriktioner förekommer både bland länder med de högsta respektive lägsta konsumentpriserna.

ERGEG:s jämförelse avser den genomsnittliga kostnaden för el under sista halvåret 2009 för hushållskunder med en årlig förbrukning mellan 2 500 och 5 000 kWh. Under perioden ökade konsumentpriset på el i 14 av 27 EU-länder jämfört med motsvarande period 2008. Rapporten visar att en ökning av konsumentpriset på el inte enbart beror på högre elhandelspriser.  Höjningar av elnätsavgifter, skatt och moms har i de flesta fall haft lika stor betydelse för hushållens totala elkostnad. 

Leave a Reply