Sverige först med vågkraftspark

december 21, 2010
Reportage – Energi

I juli i år beviljades det svenska företaget Seabased Industry AB tillstånd för att bygga världens första vågkraftspark. Parken är belägen i havet nordväst om Smögen i västra Götaland. Den första etappen, där 42 aggregat sätts i drift beräknas klar under 2011.

Denna första kommersiella vågkraftspark får en installerad effekt på 10 MW, vilket är jämförbart med fem större vindkraftverk. Effekten utvinns genom vågenergiomvandlare tillsammans med ställverk. Totalt berörs en yta på 0,5 kvadratkilometer med sammanlagt 420 generatorer med en effekt på 0,25 kW styck.

Området i Sotenäs kommun har bedömts ha bra vågklimat och bra förutsättningar för liten påverkan på närmiljön och landskapsbilden. Klargula bojar samt ljusmärkning och radarreflektorer märker ut parken.

Kraftfull potential

Ett system av direktdrivna linjärelgeneratorer utgör parken. De står skyddade på 25 – 100 meters djup och är kopplade till en boj på havsytan via en lina, som förmedlar bojens rörelser i vågorna direkt till generatorn. Standardkablar binder samman generatorerna i grupper. Med hjälp av kraftelektronik omvandlas den alstrade växelströmmen till likström, som förs till en redan befintlig anslutningsstation vid Roparebacken i Kungshamn.

Vågkraft är en förnybar energikälla med högt energiinnehåll och relativt låga kostnader. Potentialen för vågkraft i Sverige beräknas till 24 TWh, vilket är över 15 procent av Sveriges totala elanvändning. Hög energitäthet och hög utnyttjandegrad gör vågkraften effektiv.

FoU nära näringslivet

Tekniken som Seabased använder har utvecklats i nära samarbete med Centrum för Förnybar Elenergiomvandling vid Uppsala universitet. Forskningen stöds av bland annat Vattenfall, Fortum och Göteborg Energi.

Under 2002 initierades ett fältprojekt med syftet att verifiera och utveckla tekniken, samt studera miljöeffekter. Testerna inleddes 2006 och beräknas pågå till 2014, men redan nu satsar alltså Seabased på en park vars energi ska komma svenska hushåll till del.

Seabased ägs av professor Mats Leijon, som leder forskningen vid CFE, och docent Hans Bernoff.

Miljöpåverkan ett frågetecken

Den största pusselbiten som återstår i fråga om vågkraften är hur den påverkar den marina miljön. Vid Uppsala universitets experimentpark Islandsberg forskas det på miljöpåverkan, ljudutbredning och habitatförändringar.

Ett antal kontrollprogram har satts upp för vågkraftsparker. Den verkliga påverkan återstår dock att konstateras. Föremål som sänks ner i vatten blir snabbt överväxta med marina organismer. Det finns vissa indikationer på att en överväxning kan ge en positiv effekt på det marina djurlivet, då ökningen av biomassa ger mer föda åt bland annat fiskar. Vågkraftsparken blir som ett konstgjort rev.

Författare: 

Klara Möller Norén

Leave a Reply